• Lovely Holiday Tour

  • Lovely Holiday Tour

  • Lovely Holiday Tour

  • Lovely Holiday Tour

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

ทัวร์เวียดนามกลาง โปรโมชั่นเที่ยวเวียดนาม ตลอดปี 2567-2568 ครบทุกเดือน หลากหลายเส้นทางในหลากหลายรูปแบบ อาทิ รายการท่องเที่ยว เที่ยวชิวชิวแบบปลอดภัย

โปรแกรมทัวร์เวียดนามกลาง นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) และชมโรงไวน์อายุกว่า 100ปี บนบาน่าฮิลล์ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา ตลาดฮาน ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ และ เมนู SEAFOOD

มิถุนายน-กรกฏาคม 2567

ราคาเริ่ม 13,999.-

Highlights

สะพานมังกร • สะพานความรักวัดลินห์อึ๋ง • ร้านไข่มุก • เว้ • วัดเทียนมู่ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ล่องเรือแม่น้ำหอม บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ • สะพานมือสีทอง • สวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บ้านฝรั่งเศส • โซนใหม่ Eclipse Square

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 11,999.-

Highlights

วัดลินห์อึ๋ง • ร้านเยื่อไผ่• Café Son Tra Marina หมู่บ้านก๊ัมทาน • น่ังเรอืกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ล่องเรือลอยกระทง บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์• สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บา้นฝร่งัเศส • โซนใหม่ Eclipse Square สะพาน มังกร

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 10,999.-

Highlights

วัดลินห์อึ๋ง • ร้านเยื่อไผ่• Café Son Tra Marina หมู่บ้านก๊ัมทาน • น่ังเรอืกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ล่องเรือลอยกระทง บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์• สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บา้นฝร่งัเศส • โซนใหม่ Eclipse Square สะพาน มังกร

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 16,999.-

Highlights

วัดลินห์อึ๋ง • ร้านเยื่อไผ่• Café Son Tra Marina หมู่บ้านก๊ัมทาน • น่ังเรอืกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ล่องเรือลอยกระทง บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์• สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บา้นฝร่งัเศส • โซนใหม่ Eclipse Square สะพาน มังกร

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 9,999.-

Highlights

ดานัง เวียดนาม • วัดลินห์อึ๋ง • ร้านเยื่อไผ่• Café Son Tra Marina สะพานมังกร • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านก๊ัมทาน • เมืองโบราณฮอยอัน ร้านหยก อัญมณี• บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์• สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บา้นฝร่งัเศส CHARMING SHOW

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน -ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 14,999.-

Highlights

วัดลินห์อึ๋ง เว้ • ร้านไข่มุก เจดีย์เทียนมู่• ตลาดดองบา พระราชวังเว้• น่ังสามล้อซิโคล่• ล่องเรือแม่น้าหอม พระราชวังอันดินห์ • Incense Village • น่ังกระเชา้ไฟฟ้า • บาน่าฮิลล์•สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี• หมู่บ้านก๊ัมทาน • น่ังเรอืกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน •

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน -ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 15,999.-

Highlights

วัดลินห์อึ๋ง เว้ • ร้านไข่มุก เจดีย์เทียนมู่• ตลาดดองบา พระราชวังเว้• น่ังสามล้อซิโคล่• ล่องเรือแม่น้าหอม พระราชวังอันดินห์ • Incense Village • น่ังกระเชา้ไฟฟ้า • บาน่าฮิลล์•สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี• หมู่บ้านก๊ัมทาน • น่ังเรอืกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน •

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน 2567

ราคาเริ่ม 11,999.-

Highlights

วัดลินห์อึ๋ง • ร้านเยื่อไผ่• Café Son Tra Marina หมู่บ้านก๊ัมทาน • น่ังเรอืกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ล่องเรือลอยกระทง บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์• สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บา้นฝร่งัเศส • โซนใหม่ Eclipse Square สะพาน มังกร

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 9,999.-

Highlights

สะพานมังกร • สะพานความรักวัดลินห์อึ๋ง • ร้านไข่มุก • เว้ • วัดเทียนมู่ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ล่องเรือแม่น้ำหอม บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ • สะพานมือสีทอง • สวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บ้านฝรั่งเศส • โซนใหม่ Eclipse Square

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 13,999.-

Highlights

Wonder Park • Apec Park • สะพานมังกร หาดหมีเคว บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์• สะพานมือสีทอง • สวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บ้านฝร่งัเศส • โซนใหม่ Eclipse Square หมู่บ้านก๊ัมทาน • น่ังเรอืกระด้ง • ร้านหินอ่อน • เมืองโบราณฮอยอัน • ล่องเรือลอยกระทง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน -ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 14,999.-

Highlights

วัดลินห์อึ๋ง เว้ • ร้านไข่มุก เจดีย์เทียนมู่• ตลาดดองบา พระราชวังเว้• น่ังสามล้อซิโคล่• ล่องเรือแม่น้าหอม พระราชวังอันดินห์ • Incense Village • น่ังกระเชา้ไฟฟ้า • บาน่าฮิลล์•สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี• หมู่บ้านก๊ัมทาน • น่ังเรอืกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน •

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม2567

ราคาเริ่ม 13,999.-

Highlights

วัดลินห์อึ๋ง • ร้านเยื่อไผ่• Café Son Tra Marina หมู่บ้านก๊ัมทาน • น่ังเรอืกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ล่องเรือลอยกระทง บาน่าฮิลล์ เต็มวัน • น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์• สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บา้นฝร่งัเศส • โซนใหม่ Eclipse Square สะพาน มังกร

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 12,999.-

Highlights

บาน่าฮิลล์ • น่ังกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์• สะพานมือสีทอง • สวนสนุกแฟนตาซี• หมู่บ้านฝร่งัเศส • โซนใหม่ Eclipse Square • ร้านไข่มุก Apec Park • สะพานมังกร • ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านก๊ัมทาน • น่ังเรอืกระด้ง • เมืองโบราณ ฮอยอัน วัดลินห์อึ๋ง • Café Son Tra Marina

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 13,999.-

Highlights

ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านก๊ัมทาน • น่ังเรอืกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • เมืองเว้• เจดีย์เทียนมู่ พระราชวังเว้• น่ังสามล้อซิโคล่ • ลงเรือมังกรล่องแม่น้าหอม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์• ร้านไข่มุก • ร้านเยื่อไผ่• บาน่าฮิลล บาน่าฮิลล์• เมืองดานัง • สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ตลาดฮาน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน -ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 14,999.-

Highlights

วัดลินห์อึ๋ง เว้ • ร้านไข่มุก เจดีย์เทียนมู่• ตลาดดองบา พระราชวังเว้• น่ังสามล้อซิโคล่• ล่องเรือแม่น้าหอม พระราชวังอันดินห์ • Incense Village • น่ังกระเชา้ไฟฟ้า • บาน่าฮิลล์•สะพานมือสีทอง สวนสนุกแฟนตาซี• หมู่บ้านก๊ัมทาน • น่ังเรอืกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน •

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
นนท์ณิชา บางใหญ่ 2 (Nonnicha Bangyai 2) 79/128 หมู่ 12 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Nonnicha Bangyai2 79/128 Moo 12 District Bang Mae Nang Bang Yai District, Nonthaburi Province 11140 license no.11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 089 242 2183
090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148
:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899
095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744
088 697 8249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289
iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

☎:02 102 3148 ☎:089-242-2182 คุณดาด้า Line ID:0892422183 ☎:090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148 ☎:Tel 0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289 ☎:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754 ☎:062-452-1545 คุณโอ๊ต Line ID:rkalavit3899 ☎:095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744 |Designed by Dada Lovely Holiday Tour