• Lovely Holiday Tour

  • Lovely Holiday Tour

  • Lovely Holiday Tour

  • Lovely Holiday Tour

  • Lovely Holiday Tour

โปรแกรมทัวร์ทัวร์ไต้หวัน

เที่ยวต่างประเทศง่ายๆ ไม่ต้องคิดมาก เพียงแค่เตรียมกระเป๋าเดินทางของท่านให้พร้อมแล้วไปเที่ยวด้วยกันได้เลย เพราะเราคัดสรรโปรแกรมทัวร์ดีๆ มาให้แล้ว โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศหลากหลายเส้นทางในงบประมาณสุดคุ้ม ที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวได้อย่างสบายใจ ที่บริการให้ครบทุกเรื่องเที่ยว จัดเต็มให้ทั้งโปรแกรมการเดินทางในแต่ละวัน อาหาร ที่พัก ...

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 18,990.-

Highlights

มู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เกาะลาลู – วัดเหวินหวู่ ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮั่ว อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจงวัดต้าซี เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ย่านซีเหมินติง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 18,990.-

Highlights

วัดต้าซี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – บูราโนแห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ย่านซีเหมินติง วัดหลงซาน – ตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-กันยายน 2567

ราคาเริ่ม 15,999-

Highlights

น่ังรถไฟอาลีซาน • Miyahara Ice Cream • เมืองไถจง • เมืองหนานโถว วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองไทเป • อุทยานเยห๋ ลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน • เมืองไทเป • GERMANIUM ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89)

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-กันยายน 2567

ราคาเริ่ม 15,999-

Highlights

น่ังรถไฟอาลีซาน • Miyahara Ice Cream • เมืองไถจง • เมืองหนานโถว วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองไทเป • อุทยานเยห๋ ลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน • เมืองไทเป • GERMANIUM ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89)

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน 2567

ราคาเริ่ม 20,990.-

Highlights

ที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชมเศียรราชินีอุทยานเย่หลิว ปล่อยโคมลอยผิงซี ขอพรวัดหลงซาน เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี -หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - เมืองไทเป ย่านซีเหมินติง วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 17,990.-

Highlights

ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ร้านเอ็นไซม์ - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง วัดเทียนหยวน อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – บูราโนแห่งไต้หวัน – ตลาดจีหลง ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว)

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 18,999-

Highlights

เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 14,999-

Highlights

เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 16,990.-

Highlights

เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทจง วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เกาะลาลู เมืองไทเป – วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 16,999-

Highlights

เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์ มาร์เก็ต เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 18,999-

Highlights

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองเจียอี ชิมชาอู่หลง • น่ังรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • Miyahara Ice Cream • ไถจงไนท์มาร์เก็ต เมืองนิวไทเป • อุทยานเยห๋ ลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน • เมืองไทเป • ศูนย์เครื่องส าอาง • ตลาดซีเหมินติง • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • GERMANIUM • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวม ค่าขึ้นตึกช้ัน 89) •

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 15,999-

Highlights

• เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองไทเป เมืองนิวไทเป ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89)

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน 2567

ราคาเริ่ม 19,990.-

Highlights

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน – PUBLIC LIBRARY – ย่านซีเหมินติง ร้านคอสเมติก - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน -ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 18,999-

Highlights

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา สักการะอัฐิของพระถังซ าจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดสวนกวง เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน หรือ วัดกวนอู เขาอุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน หมู่บ้านสายรุ้ง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มิถุนายน-ตุลาคม 2567

ราคาเริ่ม 23,999-

Highlights

หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองเจียอี้ ชิมชาอู่หลง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (น่ังรถไฟ1เที่ยว)เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองไทเป • ร้านพายสับ ประรด ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เมืองนิวไทเป • อุทยาน แห่งชาติเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน เมืองไทเป

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
นนท์ณิชา บางใหญ่ 2 (Nonnicha Bangyai 2) 79/128 หมู่12 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Nonnicha Bangyai2 79/128 Moo 12 District Bang Mae Nang Bang Yai District, Nonthaburi Province 11140 license no.11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148
:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899
095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744
0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289
iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

☎:02 102 3148 ☎:089-242-2182 คุณดาด้า Line ID:0892422183 ☎:090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148 ☎:Tel 0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289 ☎:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754 ☎:062-452-1545 คุณโอ๊ต Line ID:rkalavit3899 ☎:095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744 |Designed by Dada Lovely Holiday Tour