• Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

  • Lovely Holiday Tour and I Love Holiday

โปรแกรมทัวร์ทัวร์ไต้หวัน

เที่ยวต่างประเทศง่ายๆ ไม่ต้องคิดมาก เพียงแค่เตรียมกระเป๋าเดินทางของท่านให้พร้อมแล้วไปเที่ยวด้วยกันได้เลย เพราะเราคัดสรรโปรแกรมทัวร์ดีๆ มาให้แล้ว โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศหลากหลายเส้นทางในงบประมาณสุดคุ้ม ที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวได้อย่างสบายใจ ที่บริการให้ครบทุกเรื่องเที่ยว จัดเต็มให้ทั้งโปรแกรมการเดินทางในแต่ละวัน อาหาร ที่พัก ...

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 19,990.-

Highlights

เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ร้านเอ็นไซม์ - เมืองไทจง - ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ร้านขนมพายสับปะรด - บูราโนแห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซีเหมินติง ตึกไทเป 101 - ร้านเครื่องสำอางค์ - เมืองเถาหยวน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 17,990.-

Highlights

ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ร้านเอ็นไซม์ - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง วัดเทียนหยวน – ร้านสร้อยสุขภาพ –ร้านพายสับปะรด – อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – บูราโนแห่งไต้หวัน – ตลาดจีหลง ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) - ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอ้าท์เล็ทมิตชุย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 17,999-

Highlights

ชิมชาอู่หลง • น่ังรถไฟอาลีซาน • Miyahara Ice Cream • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์ มาร์เก็ต โรงละครแห่งชาติไถจง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต ืองนิวไทเป • อุทยานเยห๋ ลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน • เมืองไทเป • GERMANIUM • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89)

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจืกายน 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 15,999-

Highlights

• เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • เมืองนิวไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี• หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟน Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89)

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 19,990.-

Highlights

ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ชิงจิ้งสกายวอล์ค - เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงซี -หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) - เมืองไทเป ย่านซีเหมินติง วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 17,990.-

Highlights

ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ร้านเอ็นไซม์ - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง วัดเทียนหยวน – ร้านสร้อยสุขภาพ อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – บูราโนแห่งไต้หวัน – ตลาดจีหลง ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว)

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน -ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 18,999-

Highlights

เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถ่ังซ าจ๋ัง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้• ตลาดเหวิน ฮัวไนท์มาร์เก็ต น่ังรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 17,999-

Highlights

เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ •ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองเจียอี้• ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต ิมชาอู่หลง • น่ังรถไฟชมอุทยานอาลีซาน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ไถจงไนท์มาร์ เก็ต เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • เมืองนิวไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 17,990-

Highlights

ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟาร์มดอกไม้จงเช่อ - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ร้านเอ็นไซม์ ร้านสร้อยเจอเมเนียน - ร้านขนมพายสับปะรด - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เมืองผิงชี - หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) ดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านเครื่องสำอางค์ - มิตซุยเอาท์เล็ท -

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

ตุลาคม-ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 19,990-

Highlights

วัดเวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน – PUBLIC LIBRARY – ย่านซีเหมินติง ร้านคอสเมติก - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน -ธันวาคม 2566

ราคาเริ่ม 16,999-

Highlights

เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถ่ังซ าจ๋ัง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์ มาร์เก็ต เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจืกายน 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 19,999-

Highlights

• เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ร้านชา • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ตลาดไถจงไนท์มาร์ เก็ต เมืองไทเป เมืองนิวไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี• หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟน Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89)

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 16,888.-

Highlights

มืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ร้านเอ็นไซม์ - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง เมืองไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - บูราโน่แห่งไต้หวัน - ตลาดจีหลง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) - ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอาท์เล็ทมิตชุย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจิกายน 2566-มีนาคม 2567

ราคาเริ่ม 17,990.-

Highlights

ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ร้านเอ็นไซม์ - วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง วัดเทียนหยวน – ร้านสร้อยสุขภาพ –ร้านพายสับปะรด – อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – บูราโนแห่งไต้หวัน – ตลาดจีหลง ถ่ายรูปตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) - ร้านเครื่องสำอางค์ - ห้างเอ้าท์เล็ทมิตชุย

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 25,999-

Highlights

เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89) •GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต ัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องส าอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาตเิย๋หลวิ่ • หมู่บ้าน ชาวประมงหลากสี • หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟ่ิน • เมืองเถาหยวน

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

พฤศจืกายน 2566-มกราคม 2567

ราคาเริ่ม 19,999-

Highlights

• เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ตลาดไถจงไนท์มาร์ เก็ต เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • เมืองนิวไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี• หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟน Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89)

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม PDF จองทาง Line

Company Details

บริษัท เลิฟลี่ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
นนท์ณิชา บางใหญ่ 2 (Nonnicha Bangyai 2) 79/128 หมู่12 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 11140 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09882 phone:02 102 3148

Lovely Holiday tour Co.,Ltd
Nonnicha Bangyai2 79/128 Moo 12 District Bang Mae Nang Bang Yai District, Nonthaburi Province 11140 license no.11/09882

phone:02 102 3148
089-242-2182 คุณดาด้า LineID: 0892422183
090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148
:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754
063-951-2789 คุณโอ๊ต LineID:rkalavit3899
095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744
0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289
iloveholidays97@gmail.com
http://www.lovelyholidaystour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด
LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.
ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

บริษัท เลิฟลี่ ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด LOVELY HOLIDAY TOUR CO.,LTD.ใบอนุญาตเลขที่ 11/09882

☎:02 102 3148 ☎:089-242-2182 คุณดาด้า Line ID:0892422183 ☎:090-991-5195 คุณนก Line ID:noksmile1148 ☎:Tel 0886978249 คุณแอร์ Line ID:Diamond.NJ4289 ☎:095-950-1754 คุณอุ๊ Line ID:0959501754 ☎:062-452-1545 คุณโอ๊ต Line ID:rkalavit3899 ☎:095-913-8744 คุณเจ Line ID:095-913-8744 |Designed by Dada Lovely Holiday Tour